اقدامات همکاران سازمان زیباسازی در کربلا معلیرسانه