گفتگو تصویری واحد مرکزی خبر با مدیر عامل سازمان در خصوص سمپوزیوم مجسمه سازیرسانه