رودکی پدر شعر فارسی


اشعار زهد و پند بسی گفته است آن تیره چشم، شاعر روشن بین.

رودکی را پدر شعر فارسی می نامند چرا که پیش از او بسیاری دیگر شعر سروده اند اما راه گشایش شعر فارسی را رودکی آغاز کرد و در غزل و مثنوی راه کمال پیمود.

لطافت و دل انگیزی گذر رود برانگیزاننده حس شاعرانه اش بود. شاعر آب و رود و جویبار و سبزه بود و در نگارش نصایح اخلاقی ید طولایی داشت.

شاعری که با تاریکی دیدگانش، دل روشن داشت تا دشت های پرنیان سمرقند و ساحل آمودریا و سیردریا را به روشندلی طی طریق نماید.

هرکه ناموخت از گذشت روزگار              نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

سردیس ایشان توسط هنرمند "حسین قره گوزلو" از جنس برنز ساخته ، و از سال 1383 در بوستان گفتگو واقع در اتوبان چمران به نمایش گذاشته شده است.


رسانه