وزیر


هر جا بخواهد می رود. هم چپ هم راست، هم بالا هم پایین. اگر سربازان از اطراف شاه پراکنده شوند به او هم رحم نمیکند. همراهشان است، در کنار شاه نشسته تا تدبیر امور کند. سربازان خانه به خانه و فصل به فصل خطر مرگ را به جان می خرند تا به خانه آخر برسند و شان او بیابند.

داور است، میاندار است، همراه است، هم فکر است، وزیر است.

"وزیر" نام تندیسی است که توسط هنرمند محمد حسین عماد از جنس برنز ساخته و در بوستان گفتگو به نمایش گذاشته شده است.

رسانه