سیمون بولیوار، آزادیخواه امریکای جنوبی


با آنکه در کاراکاس متولد شد اما شور انقلابی وی هیچگاه در مرزهای جغرافیایی ونزوئلا متوقف نماند و هدف خود را رها کردن امریکای مرکزی و جنوبی از چنگال استعمار اسپانیا قرار داد و بانی جنبش آزادی طلبی امریکای مرکزی و کارائیب گردید.اسطوره بودن و اسطوره ماندن نیازمند روح آزاد و سرکش انسان هاست که از قید و بند ملیتی خاص رهایی یابد و آرمان شهر خود را بر دلهای مردمان سرزمینشان بنا کند و اندوه و رنج هم میهنانشان را چیزی جز اندوه خود نداند.

بولیوار پس از رهایی ونزوئلا تمام تلاش خود را معطوف به آزاد کردن سایر مستعمرات اسپانیا در امریکای جنوبی کرد و جمهوری بزرگ کلمبیا را تشکیل داد. راهی که سالها بعد فرزند خلفش چه گوارا در کوبا پی گیری نمود.

تندسی از ایشان توسط حمید شانس ساخته شده و در بوستان گفتگو به نمایش گذاشته شده است.


رسانه