انسان متفکر


چیستی جهان، چیستی انسان، فرو رفتن در خود، تامل در هستی، راز آفرینش، خلق دنیای جدید، آفرینش حکمت و فلسفه، بیرون کشیدن گذشته از لابلای صفحات، کشف راز اعداد، خلق دانش های نوین، شناخت خود... هیچ کدام زاده نمی شوند مگر در لحظه ای تفکر، لحظه ای جادویی که منشاء روییدن انسان است.

"تفکر" نام تندیسی از جنس برنز است که توسط  شبرخ گل باز حق ساخته و در بوستان ساعی نصب شده است.

رسانه