شهید حسین فهمیده، رهبر کوچک


شهید حسین فهمیده، نونهال سیزده ساله ای بود که با نثار خون پاک خویش درس ایثار و آزادگی و مردانگی را به فرزندان آینده این کهن سرزمین آموخت.

امام خمینی (ره) در مورد ایشان فرمودند:

"رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ تر است با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد و خود نیز شربت شهادت نوشید."

شرکت ساج تندیسی از این شهید بزرگوار  را که از جنس گچ ساخته شده، در بوستان شهروند نصب کرده است.

رسانه