کلیپ بازدید عضومحترم شورای شهر از دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران


رسانه