رونمایی نقاشی دیواری شهید خسروپور با حضور خانواده شهید


رسانه