چاپ کردن این صفحه

بررسی میدان گاه های پیاده و درنگ گاه ها در نشست«گذر و درنگ»

چهارمین نشست از سلسه نشست های«دوباره تهران» با موضوع توسعه قلمرو عمومی در شهر برگزار خواهد شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران،نشست «دوباره تهران» به بررسی سیاست ها و عملکرد دوره پنجم مدیریت شهری در راستای ایجاد و توسعه فضاهای شهری انسان محور خواهد پرداخت.
در این نشست دو پروژه میدان گاه های پیاده و درنگ گاه ها که با نظارت کمیته معماری و طرح های شهری شواری اسلامی شهرتهران که ازسوی سازمان زیباسازی راهبری شده است ،توسط معماران و برنامه ریزان آنها معرفی می شوند.
نشست«گذر و درنگ» توسط کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران و سازمان زیباسازی شهرتهران، روزپنج شنبه 30آبان ماه از ساعت 14 در محل تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر واقع در خیابان پلیس برگزار خواهد شد.