هنر ایرانی باید برای دنیای معاصر قابل استفاده و ترجمه باشد

پروفسور زینگاله عضو هیات داوران چهارمین دوره جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) گفت: من می توانم در چهارمین دوره جشنواره دایره خلاق فرم های دکوراتیو و سنتی را در آثار ببینم که از سنت ایرانی نشات گرفته اما به عقیده من هنوز به زبان مناسبی که برای دنیای معاصر قابل استفاده باشد، ترجمه نشده است.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران؛ پروفسور زینگاله با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی دایره خلاق گفت: با توجه به آثاری که دیدم معتقدم کیفیت در کارها تا حدودی قابل قبول است.
وی افزود: اگر بخواهم از دید ایتالیایی به آثار نگاه کنم متوجه می شوم که مبانی زیباشناسی متفاوتی از کشور ما دارید در حالی که معتقدم طراحان ایرانی باید خیلی بیشتر سنت خود را مورد پژوهش و ترجمه قرار دهند.
پروفسور زینگاله تاکید کرد: من می توانم در چهارمین دوره جشنواره دایره خلاق فرم های دکوراتیو و سنتی را در آثار ببینم که ازسنت ایرانی نشات گرفته اما به عقیده من هنوز به زبان مناسبی که برای دنیای معاصر قابل استفاده باشد، ترجمه نشده است.
عضو هیات داوران چهارمین دوره جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) اضافه کرد: به هر حال فرآیند این ترجمه تا حدود زیادی شروع شده اما به نظر من همچنان باید توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد: زمانی که صحبت از استانداردهای جهانی در رعایت آثار می شود باید از تکنولوژی و کاربرد پذیری استفاده کنیم در حالی که ما هنوز به یک زیبایی شناسی بین المللی نرسیده ایم.
پروفسور زینگاله ادامه داد: زمانی که در مقابل یک نیمکت ساده قرار می گیرید یک بازدید کننده ساده و یا یک توریست دوست دارد که از سنت ایرانی که بسیار باشکوه و عظیم است، درس بگیرد.
عضو هیات داوران چهارمین دوره جشنواره ملی دایره خلاق (مبلمان شهری) گفت: سنت ایرانی نباید بازتولید و تقلید شود بلکه باید با استفاده از آن به ابداع جدیدتری برسیم.
وی تاکید کرد: دیزاین نه تنها باید برای طراحی یک محصول باشد بلکه باید علاوه بر خلق کیفیت به منظور تفسیر فرهنگ اجتماعی باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه