چاپ کردن این صفحه
مهندس مهدی مرادی، در خصوص پروژه ناصرخسرو:

در پیرایش جداره ها و بناهای شهری هویت محل حفظ شود

مهندس مهدی مرادی ،کارشناس برنامه ریزی شهری با بیان اینکه بازسازی بافت های فرسوده شهری و پیرایش جداره ها و بناهای شهری نباید به گونه ای باشد که هویت محل از بین برود، گفت: فعالیت در این بخش ها نباید کاربری آن محل را تغییر دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با تاکید بر اینکه خوشبختانه سازمان زیباسازی تهران در پروژه های پیرایشی نظیر ناصرخسرو به هویت و ویژگی های سنتی این خیابان توجه می کند، ادامه داد: در بازسازی بافت های فرسوده شهری هویت و شناسنامه آن اثر باید اصل قرار بگیرد.
او با بیان اینکه ضرورت دستیابی به معماری با هویت ایرانی موضوعی است که در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به آن اشاره شده است، افزود: هویت موضوعی است که بین سیمای شهر قدیم ایرانی و سیمای شهر معاصر تفاوت ایجاد می کند.
به گفته این کارشناس هویت در فرهنگ، محیط، کالبد و معنا خود را نشان می دهد و به خاطر همین نباید هویت را با دستکاری های غیرکارشناسانه از بین برد.
مهندس مرادی با تاکید براینکه سازمان زیباسازی تهران در پروژه های پیرایشی نظیر ناصرخسرو به هویت و ویژگی‌های سنتی این خیابان توجه می کند، گفت: جداره خیابانها، نخستین جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقی می ماند، توجه به ابعاد طراحی آنها برای پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیط‌های شهری خصوصا در جهان امروزی به جهت تغییر شیوه های زندگی و ظهور نیازهای جدید، بیش از گذشته به نظر می رسد.
او با بیان اینکه آشفتگی ها و ناهماهنگی های ساختاری در شهرها می تواند اثر مخرب بر جسم و روح داشته باشد گفت: این امر می تواند موجب شودکه انسان های شهرنشین دو برابر بیشتر پرخاشگر و تحریک پذیرتر نسبت به افرادی که در محیط هایی دور از آلودگی صوتی و بصری زندگی می کنند باشند.
به گفته این کارشناس شهری متاسفانه با نگاهی گذرا به وضعیت معماری سیما و منظر شهرها طی چندصد سال اخیرمی توان بی نظمی و آشفتگی در ساخت وسازها را دید، به گونه ای که سرگشتگی و بی هویتی در آن ها موج می‌زند و این بی هویتی در بناها، نه تنها به اغتشاشات بصری می انجامد، بلکه در درازمدت بر روح و روان شهروندان اثر منفی می گذارد.