تهران، شهری بدون هویت مستقل

دبیر نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران گفت: وقتی به شهر تهران نگاه میکنیم به قدری در آن تغییر و تحول میبینیم که از دستیابی به یک هویت ممتد و یکپارچه بازمی مانیم؛ این تغییرات بسیار زیاد است و باعث میشود نتوانیم یک هویت مستقل برای تهران قائل شویم.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، بهنام زنگی در نشست تخصصی دیوارنگاری و هویت شهر و محله برندسازی شهری(توجه به روایت، خاطره، تاریخچه و سبک زندگی در هنر شهری) با بیان اینکه مبحث هویت بسیار پیچیده است و نیاز به کالبد شکافی دارد؛ گفت: بسیاری از نقدهایی که امروزه به فضای فرهنگی شهر تهران وارد میشود ناشی از نادیده گرفتن هویت شهر تهران است.
وی افزود: اگر بخواهیم هویت را سلسه مراتبی کنیم، به لحاظ جغرافیایی ما دارای هویت جغرافیایی هستیم که در نظام محله ای خود تا حدود نیم قرن قبل آن را حفظ کرده بودیم.
دبیر نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران بیان کرد: هویت محله ای ما در گذشته به شدت پررنگ بود و این موضوع متضمن امنیت، کیفیت، آرامش، آسایش و معیارهای اخلاقی و انسانی در شهرها می شد.
زنگی ادامه داد: از زمانی که جایجایی در محله ها اتفاق افتاد، هویت شهری از اهمیت بیشتری برخوردار و مبحث اقتصاد و تجارت در شهر مطرح شد.
وی با بیان اینکه در شهرهای تاره تاسیس شده هویت شهری بر هویت محله ای غلبه کرده است، گفت: این موضوع باعث ایجاد برخی مشکلات و معضلات شهری شده است.
دبیر نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران اظهار داشت: هویت شهری در دایره بزرگتری تبدیل به هویت قومیتی میشود، به ویژه در کشور ایران که اقوام مختلف محدوده های جغرافیایی خاص خود را دارند که بعضی از آنها در یک استان و برخی در چند استان هستند.
زنگی گفت: پس از آن به هویت ملی میرسیم که هویت قومیتی در برابر آن بسیار کم انگاشته میشود و در ادامه هویت منطقه ای وجود دارد که میتوان به کشورهایی که چندین خصلت مشابه دارند اطلاق کرد و در نهایت به هویت جهانی میرسیم.
وی با بیان اینکه هنرهای شهری هم میتواند یکی از اصلی ترین فرصت ها باشد که در تحقق هویت شهری میتواند موثر واقع شود؛ گفت: وقتی به شهر تهران نگاه میکنیم به قدری در آن تغییر و تحول می بینیم که از دستیابی به یک هویت ممتد و یکپارچه بازمیمانیم؛ این تغییرات بسیار زیاد است و باعث میشود نتوانیم یک هویت مستقل برای تهران قائل شویم؛ گاهی به آن میگوییم تهران مدرن، تهران شهر اخلاق، تهران مادر شهرهای اسلامی و... اما هرگز اجزای پیکره بزرگ تهران در تقویت هویت یکپارچه نشدند.
دبیر نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران در پایان تاکید کرد: متاسفانه هنرمندان به تعریف منسجمی از تهران نرسیدند که بتوانند در مورد آن کار کنند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه