شورای داوری طرح‌های پیشنهادی برای اجرا و نصب در میدان الغدیر را مناسب ندانست

شورای داوری پس از بررسی و ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه، هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی را برای اجرا و نصب در میدان الغدیر مناسب ندانست.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، جلسه داوری آثار رسیده به فراخوان "طراحی المان میدان الغدیر" ، در منطقه 4، شورای داوری پس از بررسی و ارزیابی 12 اثر رسیده به دبیرخانه از سوی 11 هنرمند، هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی را برای اجرا و نصب در میدان الغدیر انتخاب نکرد.
شورای داوری این فراخوان در بررسی و داوری، آثار ارائه شده را فاقد ارتباط تصویری و مفهومی با عنوان میدان و نامناسب با شاخص‌های المان شهری و ویژگیهای مکانی دانست، از این رو از بین آثار رسیده، هیچ اثری را مناسب تشخیص نداد.
لازم به ذکر است، با توجه به مناسب نبودن آثار رسیده و به منظور تأمین طرح مناسب برای میدان الغدیر، فراخوان طراحی المان این میدان مجددا از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه