شورای داوری طرح‌های پیشنهادی برای اجرا و نصب در میدان الغدیر را مناسب ندانست

شورای داوری پس از بررسی و ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه، هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی را برای اجرا و نصب در میدان الغدیر مناسب ندانست.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، جلسه داوری آثار رسیده به فراخوان "طراحی المان میدان الغدیر" ، در منطقه 4، شورای داوری پس از بررسی و ارزیابی 12 اثر رسیده به دبیرخانه از سوی 11 هنرمند، هیچ یک از طرح‌های پیشنهادی را برای اجرا و نصب در میدان الغدیر انتخاب نکرد.
شورای داوری این فراخوان در بررسی و داوری، آثار ارائه شده را فاقد ارتباط تصویری و مفهومی با عنوان میدان و نامناسب با شاخص‌های المان شهری و ویژگیهای مکانی دانست، از این رو از بین آثار رسیده، هیچ اثری را مناسب تشخیص نداد.
لازم به ذکر است، با توجه به مناسب نبودن آثار رسیده و به منظور تأمین طرح مناسب برای میدان الغدیر، فراخوان طراحی المان این میدان مجددا از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه