شرکت در دوبخش جشنواره بهارستان ۹۷ تمدید شد

دبیرخانه سومین سالانه بهارستان ٩٧ با توجه به درخواست هنرمندان زمان شرکت در دو بخش "هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق و نو گرا" و " دیوارهای کوچک شهر من" را تمدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، علاقه مندان شرکت در بخش دیوارهای کوچک شهر من تا یکشنبه ٢٩ بهمن١٣٩٦ و در بخش هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق و نوگرا تا سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦ فرصت دارند اثار خود را برای بررسی نظر شورای سیاستگذاری به دبیرخانه ارایه کنند.

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه