از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفت:

اکران طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی بر روی بیلبوردهای شهری

طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی بر روی بیلبوردهای شهری اکران شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی به مناسبت گرامی داشت فعالیت های این قشر از جامعه بر روی بیلبوردهای شهری اکران شد.
گفتنی است بیش از 74 عرشه پل، 35 پرتابل و 75 بیلبورد به این موضوع اختصاص پیدا کرد و در آنها مفاهیمی مانند فداکاری، ایثار، امنیت و خدمت رسانی نیروی انتظامی در معرض دید عموم قرار گیرد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه