مناقصه و مزایده

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رازی و خیابان کارگر(حد فاصل میدان رازی و میدان قزوین) در محدوده شهرداری منطقه 11 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال…
چهارشنبه, 30 فروردين 1391 08:39
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان اختیاریه در محدوده شهرداری منطقه 3

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان اختیاریه در محدوده شهرداری منطقه 3 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
چهارشنبه, 30 فروردين 1391 08:38
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان شهر ری(شاه عبداعظیم) در محدوده شهرداری منطقه 20

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان شهر ری(شاه عبداعظیم) در محدوده شهرداری منطقه 20 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
چهارشنبه, 30 فروردين 1391 08:37
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه اول) در محدوده شهرداری منطقه 8

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه اول) در محدوده شهرداری منطقه 8 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:48
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قیام در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قیام در محدوده شهرداری   منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:47
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:45
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهارستان در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهارستان در محدوده شهرداری منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 3،008،170،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:44
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی نامجو(گرگان) در محدوده شهرداری منطقه 7

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی نامجو(گرگان) در محدوده شهرداری منطقه 7 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی های…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:41
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان آیت الله سعیدی در محدوده شهرداری منطقه 14

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان آیت ا... سعیدی در محدوده شهرداری منطقه 14 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
سه شنبه, 29 فروردين 1391 11:34
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان توحید در محدوده شهرداری منطقه 2 و 6

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان توحید در محدوده شهرداری منطقه 2و 6 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،009،070،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از…
دوشنبه, 28 فروردين 1391 10:40
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رسالت در محدوده شهرداری منطقه 4 و 8

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رسالت در محدوده شهرداری منطقه 4 و 8 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
دوشنبه, 28 فروردين 1391 10:38
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان وحدت اسلامی در محدوده شهرداری منطقه 11و 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان وحدت اسلامی در محدوده شهرداری منطقه 11و 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
دوشنبه, 28 فروردين 1391 10:37
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهمن در محدوده شهرداری منطقه 16

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهمن در محدوده شهرداری منطقه 16 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
دوشنبه, 28 فروردين 1391 10:35
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قزوین در محدوده شهرداری منطقه 11

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قزوین در محدوده شهرداری منطقه 11 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
دوشنبه, 28 فروردين 1391 10:34
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه دوم) در محدوده شهرداری منطقه 4

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه دوم) در محدوده شهرداری منطقه 4 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از…
صفحه15 از18

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه