مناقصه و مزایده

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1391 11:15
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/30) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رازی و خیابان کارگر (حد فاصل میدان رازی و میدان قزوین) در محدوده شهرداری منطقه 11

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رازی و خیابان کارگر(حد فاصل میدان رازی و میدان قزوین) در محدوده شهرداری منطقه 11 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال…
دوشنبه, 04 ارديبهشت 1391 11:12
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/30) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس (فلکه اول) در محدوده شهرداری منطقه 8

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه اول) در محدوده شهرداری منطقه 8 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:32
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:31
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان نامجو(گرگان) در محدوده شهرداری منطقه 7

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان نامجو(گرگان) در محدوده شهرداری منطقه 7 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:30
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان توحید در محدوده شهرداری منطقه 2 و 6

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان توحید در محدوده شهرداری منطقه 2و 6 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،009،070،000ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:28
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان آیت الله سعیدی در محدوده شهرداری منطقه 14

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان آیت الله سعیدی در محدوده شهرداری منطقه 14 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:27
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهارستان در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهارستان در محدوده شهرداری منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 3،008،170،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
یکشنبه, 03 ارديبهشت 1391 09:26
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قیام در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قیام در محدوده شهرداری  منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:46
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : روژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان کاج در محدوده شهرداری منطقه 2

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان کاج در محدوده شهرداری منطقه 2 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:44
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رسالت در محدوده شهرداری منطقه 4 و 8

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان رسالت در محدوده شهرداری منطقه 4 و 8 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:43
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهمن در محدوده شهرداری منطقه 16

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان بهمن در محدوده شهرداری منطقه 16 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:40
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : روژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان وحدت اسلامی در محدوده شهرداری منطقه 11 و 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان وحدت اسلامی در محدوده شهرداری منطقه 11 و 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،405،510،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:21
تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قزوین در محدوده شهرداری منطقه 11

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان قزوین در محدوده شهرداری منطقه 11 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 11:03
از تاریخ انتشارآگهی (نوبت اول 1391/1/29) به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) : روژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان تهرانپارس(فلکه سوم ) در محدوده شهرداری منطقه 4 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1،600،952،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی…
چهارشنبه, 30 فروردين 1391 08:41
از تاریخ انتشارآگهی به مدت 15 روز (با احتساب تعطیلات) در ساعات اداری

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) : پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان محمدیه در محدوده شهرداری منطقه 12

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2- موضوع مناقصه عبارت است از: پروژه مطالعات و طراحی ارتقاء کیفی میدان محمدیه در محدوده شهرداری منطقه 12 3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 2،300،530،000 ریال می باشد. 4- شرایط متقاضی: ارائه یکی از گواهی…
صفحه14 از18

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه