تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی«بیلبورد و عرشه پلهای هوایی»


آگهی مزایده عمومی
شماره 4-6-98
1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران
2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:
(الف) دو مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 35.114.721.994 ریال و 32.521.588.476 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
(ب) دو مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی "عابر پیاده و سواره رو" با مبلغ برآورد پایه 27.482.781.872 ریال و 26.594.078.363 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
3- تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز از ساعت (8 الی16) توزیع
می شود.
4- محل توزیع اسناد : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
- مجموعه بند (الف) مبلغ 1,756,000,000 ریال
- مجموعه بند (ب) مبلغ1,375,000,000 ریال
6- هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ1,500,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
7- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
9- سازمان زیبا سازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه