تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

خرید پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) جهت تحویل به مناطق 22 گانه شهرداری تهران


"آگهی مناقصه عمومی "
شماره 16-5-98

1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2. موضوع مناقصه: خرید 30.200 تخته پرچم های الوان (پایه کوتاه – پایه بلند) از جنس ساتن مرغوب و 200.000 متر طول ریسه های پرچمی الوان از جنس ساتن براق جهت تحویل به مناطق 22 گانه شهرداری تهران
3. مبلغ برآورد انجام کار: 21.500.000.000 ریال
4. مدت اجرای کار: 4 ماه
5. شرکت کنندگان می¬بایست یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:
5-1- دارای پروانه بهره¬برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت با قید موضوع فعالیت تولید پرچم
5-2- دارای پروانه کسب معتبر درخصوص موضوع مناقصه
6. تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00 توزیع می¬شود.
7. محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8. مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 485.000.000 (چهارصد و هشتاد و پنج میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
10. هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ریال می¬باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.
11. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12. محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
13. سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
14. ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین¬الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه