با همکاری کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران:

پنجمین جلسه کارگاه نما از دید طراحان شهر برگزار می شود

پنجمین جلسه کارگاه نما از دید طراحان شهر برگزار می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پنجمین جلسه کارگاه نما توسط کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران و با همکاری اداره آموزش این سازمان چهارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 13 الی 17 در دو بخش برگزار می شود.
این کارگاه در دو بخش برگزار می شود که در بخش اول دکتر زهرا قیابکلو، دانشیار گروه تکنولوژی معماری دانشگاه تهران و دکترای معماری از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا به بحث پیرامون نحوه تاثیرگذاری اقلیم و تنظیم شرایط محیطی بر طراحی صحیح نما، مصالح در نما، انرژی و اثرگذاری آن در نما و صدا و نحوه تاثیر آن در نما می پردازد.
در بخش دوم نیز دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس و عضو کارگروه نور سازمان زیباسازی شهر تهران به بحث پیرامون نورپردازی و نحوه اثرگذاری آن بر نما خواهد پرداخت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه