توسط کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی برگزار می‌شود

چهارمین جلسه کارگاه نما از دید طراحان شهر

چهارمین جلسه کارگاه نما از دید طراحان شهر، توسط سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می‌شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این جلسه که با همکاری کانون تعاملات دانشجویی در روز چهارشنبه 13 بهمن ماه از ساعت 13 الی 17 در دو بخش برگزار می‌شود.
در بخش اول مهندس علی اکبر نبی‌ئی، مدیر سابق کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران به بحث پیرامون تشریح نمونه‌های اجرایی نما با توجه به ضوابط جدید خواهند پرداخت.
دکتر سیدعلی صفوی، دکترای طراحی شهری و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دوم سلسله مراتب قوانین و تشکیلات اجرایی آنها، محتوای آیین نامه‌های مربوطه و رویه‌های اجرایی آنها و نحوه بازرسی و پیگیری ضوابط نما در شهر تهران را مورد بحث و بررسی قرار خواهدداد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه