بحث اندازه گیری اسمارت سیتی موضوع قابل توجهی است

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران گفت: بحث اندازه گیری اسمارت سیتی موضوع قابل توجهی است که جایگاه ویژه‌ای در ادبیات نظری و روش شناختی این موضوع دارد و اهمیت موضوعاتی مانند خصوصی سازی در این موضوع نقش مهمی‌را ایفا می‌کند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ هادی پندار با اشاره به تعریف شهر هوشمند گفت: ما تعریف جهانی از شهر هوشمند نداریم.
وی افزود: با توجه به مرور ادبیات موضوع شروع شهر هوشمند از پلنر‌ها نبوده، بلکه از شرکت‌های جهانی بوده که در واقع این مفهوم را آغاز کرده‌اند، در ادبیات جهانی صحبت از شهرهایی می‌شود که نیاز است در فرآیند هوشمندسازی به آنها توجه شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران ادامه داد: در بررسی هایی که از سال 2011 شرکت IBM در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ دنیا انجام شده روی این موضوع تاکید شده که هر شهر باید با توجه به ریشه‌ها و گوشه‌های رقابتی خودش بتواند رشد کند. در واقع در این جهت مفاهیمی ‌نظیر بخش خصوصی و عمومی ‌مطرح می‌شود.
پندار اضافه کرد: بخش دیگر شهر هوشمند، در واقع بخش تاریک آن است که بسیاری از مطالعات جهانی در این حوزه معتقدند که دامنه خاکستری از این موضوع وجود دارد که می‌تواند به سمت نتایج مثبت یا منفی برود.
وی یادآور شد: ما حقی به عنوان شهروندان و تصمیم سازان در شهر روی شرکت‌های جهانی نداریم ولی حکمروایی شهری ایجاب می‌کند تا مردم حق را برای تغییر مکانیزم‌ها داشته باشند.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران طی دهه گذشته دو کار خیلی مهم در مقیاس جهانی انجام شد که یکی تحقیقاتی که شرکت IBM در بیش از 100 شهر جهان انجام داده که به نوعی به خدمات مشاوره‌ای رایگان در همه شهرهایی که کار کردند ختم شد و این نکته خاصی برای پژوهش ما بوده که بتوانیم چنین کاری را در شهرهای ایران انجام دهیم تا اتاق فکری را برای اولین بار در قالب موضوعات برنامه ریزی و طراحی شهری شکل بگیرد.
پندار تصریح کرد: شرکت گوگل هم کاری تحت عنوان «شهرهای با سرعت بالای دسترسی به اطلاعات» انجام داده که نشان می‌دهد خواست جهانی برای حرکت به سمت موضوعات هوشمند وجود دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران تاکید کرد: نکته مهم دیگر در این موضوع اهمیت نقش مردم است، متاسفانه طی سال‌های گذشته کاهش اعتماد به نفسی در برنامه ریزان و طراحان شهری نسبت به پدیده اسمارتینگ در شهر داشته‌ایم که به خاطر ماهیت سریع رشد است.
پندار گفت: بحث اندازه گیری اسمارت سیتی موضوع قابل توجهی است که جایگاه ویژه‌ای در ادبیات نظری و روش شناختی این موضوع دارد و اهمیت موضوعاتی مانند خصوصی سازی در این موضوع نقش مهمی‌را ایفا می‌کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه