بازدید دکتر علیزاده و مدیران سازمان از پروژه بهسازی و پیرایش شهرری