کارگاه آزاد مشاوره و راهنمایی شرکت کنندگان جشنواره ملی دایره خلاق