دوره آموزشی دانش زیباسازی شهری ویژه مدیران زیباسازی مناطق / 11