بازدید علاقه مندان از نمایشگاه جانبی نکوداشت استاد عبدالله فرادی