اکران طرح های "نگارخانه ای به وسعت شهر" درسطح شهر تهران / 5