بازدید کارشناسان ایتالیایی از روند بازسازی و مرمت "موزه علی اکبر صنعتی"