بازدید از نمایشگاه جانبی دومین جشنواره مبلمان شهری"دایره خلاق"