داوری آثار بخش مجسمه سازی هنرهای محیطی رویداد بهارستان / 3