جلسه پیش دفاع مطالعات طرح اتاف «پیرایش شهری و حذف زوائد بصری محور ناصر خسرو»