داوری و انتخاب آثار فراخوان دیوارنگاری « خیابان کارگر »