اثر پرستو آقایی در پنجمین سالانه هنرهای شهری دیوارهای کوچک شهر من