اثر اسماعیل چشرخ در پنجمین سالانه هنرهای شهری دیوارهای کوچک شهر من