اثر مژده سوری در پنجمین سالانه هنرهای شهری هنرهای محیطی