اثر زهرا ظاهریان در پنجمین سالانه هنرهای شهری دیوارهای کوچک شهر من