اثر زهرا نیسانی در پنجمین سالانه هنرهای شهری دیوارهای کوچک شهر من