کارگاه گروهی طراحی پروژه ساماندهی بصری جداره های بزرگراه شهید صیاد شیرازی