اجرای طرح «حیرانی» در چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران