بازدید رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به همراه مدیر عامل سازمان از پروژه پیاده راه شهریار