ساماندهی و بهسازی ارتقا کیفی میدان دوم نیروی هوایی/23