نقاشی دیواری «موجودات خیالی من» ویژه طرح گستره هنرمندانه رنگ در شهر