کسب رتبه سازمان برتر در حوزه پژوهش در یازدهمین جشنواره پژوهش