برپایی غرفه فروش کتاب انتشارات سازمان درنمایشگاه یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری