روز شانزدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید شهرداران مناطق 6 و11