اجراى شعائر و پیام به مناسبت هفته وحدت به روش لیزر افکتیو/میدان انقلاب