بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران از خانه اتحادیه