نصب سردیس دریادار دوم تکاور ابوالفضل عباسی در بزرگراه خاقانی