اجراى شعائر و پیامهاى عاشورایى همزمان با اربعین حسینى به روش لیزر افکتیو/میدان انقلاب